Welcome to our Free E-Book download page
PLEASE SELECT YOUR PREFERRED LANGUAGE

PRAISE THE LORD!

 

You are now part of God’s family!

We rejoice with you!

SHARE YOUR TESTIMONY

We would like to offer you this FREE e-book entitled “WHAT JESUS DID FOR YOU AT CALVARY” by Pastor Randy, who prays that God will help you see and understand the magnitude of Jesus’ sacrifice and instill within you a desire to accept into your life all that He died to provide for you.

“Jesus Christ died on the cross for you, not only to bring you forgiveness from sin but also to make you a suitable dwelling place for His Holy Spirit, to bring you healing, to save you from the curse of poverty, and to deliver you from the devil’s power.”

If you prefer to receive a hardcopy of the book, please fill out this form. We will be glad to mail it to you free of charge!

¡GLORIA A DIOS!

¡Ahora es parte de la familia de Dios!

¡Nos gozamos con usted!

comparta su testimonio

Deseamos ofrecerle este libro digital GRATIS titulado “LO QUE JESÚS HIZO POR NOSOTROS EN EL CALVARIO” por el Pastor Randy, quien le pide a Dios que a medida que usted lea este libro, Él le ayude a entender la magnitud del sacrificio de Jesús y le inculque el deseo de aceptar en su vida todo lo que Él ha proveído a través de Su muerte.

“Jesucristo murió en la cruz por nosotros, no sólo para perdonarnos los pecados, sino para preparar un lugar para que pueda morar el Espíritu Santo, el cual traerá sanidad, nos liberará de la maldición de la pobreza y nos rescatará del poder del maligno.”

Si prefiere recibir el libro por correo, favor de rellenar este formulario. ¡Se lo mandaremos sin cargo alguno!

ESCUCHE LOS SERVICIOS EN

Español

DE “GRACIA ADMIRABLE”

NGỢI KHEN CHÚA!

Bây giờ bạn là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời!

Chúng tôi vui mừng cùng bạn!

CHIA SẺ LỜI LÀM CHỨNG CỦA BẠN

Chúng tôi muốn tặng bạn quyển sách điện tử này với tựa “ĐIỀU CHÚA GIÊ-SU THỰC SỰ ĐÃ LÀM CHO BẠN TẠI ĐỒI SỌ” viết bởi Mục Sư Randy, là người cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn thấy và hiểu được tầm quan trọng về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su và đặt để trong bạn lòng khao khát để tiếp nhận vào cuộc đời mình tất cả những gì Chúa Giê-su đã chết để cung ứng cho bạn.

“Đức Chúa Giê-su Christ đã chết trên thập tự giá cho bạn, không chỉ để đem lại sự tha thứ tội lỗi cho bạn mà thôi nhưng Ngài cũng tạo bạn trở thành một nơi cư ngụ của Đức Thánh Linh, đem sự chữa lành cho bạn, và giải cứu bạn khỏi sự rủa sả của nghèo đói và khỏi quyền lực của ma quỉ.”