Salvation Prayer

Know Jesus. Know Peace.
Download Free Gift

THE PRAYER OF SALVATION

Have you invited the Lord into your heart? If not, are you ready to do it today?

If so, just pray this prayer…

Lord, I believe in my heart that Jesus is your Son and that He died on the cross for me. Jesus, I repent of my sins and ask for you to come into my heart and be my Lord and Savior. Thank you for forgiving me and giving me eternal life. In Jesus name, Amen.

ESPAÑOL

¿Ha invitado a Jesús en su corazón?
Si no lo ha hecho todavía, ¿está listo para hacerlo hoy?​

Entonces, por favor repita esta oración:

Señor, creo en mi corazón que Jesús es Tu Hijo y que El murió en la cruz por mí. Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón y seas mi Salvador y Señor. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.

N G Ợ I K H E N C H Ú A ! Bây giờ bạn là một phần của gia đình Đức Chúa Trời!

Chúng tôi muốn tặng bạn quyển sách điện tử này với tựa “ĐIỀU CHÚA GIÊ-SU THỰC SỰ ĐÃ LÀM CHO BẠN TẠI ĐỒI SỌ” viết bởi Mục Sư Randy, là người cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn thấy và hiểu được tầm quan trọng về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su và đặc để trong bạn lòng khao khát để tiếp nhận vào cuộc đời mình tất cả những gì Chúa Giêsu hy sinh để cung ứng cho bạn.

If you prayed the Salvation Prayer today -

We have a free gift for you. Feel free to download our free e-book to learn more about your new relationship with God.

Welcome to the family of God!

English

P R A I S E  T H E  L O R D !

You are now part of God’s family!

We rejoice with you!

ESPAÑOL

¡GLORIA A DIOS!

¡Ahora es parte de la familia de Dios!

¡Nos gozamos con usted!

TIẾNG VIỆT

N G Ợ I K H E N C H Ú A !

Bây giờ bạn là một phần của gia đình Đức Chúa Trời!

Chúng tôi vui mừng cùng bạn!

Share This